Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH (E-BOOK)

w sklepie internetowym burczymiwbrzuchu.pl

Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz wzorzec umowy sprzedaży z art. 384 k.c.

§1 DEFINICJE

 

Ilekroć w dalszej części dokumentu mowa jest o:

Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

Sklepie należy przez to rozumieć sklep internetowy burczymiwbrzuchu.pl (platformę sprzedaży oraz świadczenia usług)  prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną https://burczymiwbrzuchu.pl.

Sprzedawcy należy przez to rozumieć Tomasza Chądzyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą since.93 Tomasz Chądzyński w Warszawie (00-084), przy ul. Daniłowiczowskiej 9/21,NIP 8411720616

Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zawiera Umowę ze Sprzedawcą

Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawiera Umowę
ze Sprzedawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (por. art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)

Umowie należy przez to rozumieć umowę, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną tj. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) w sposób, o którym mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Książce należy przez to rozumieć książkę w wersji elektronicznej (e-book) zapisaną na pliku cyfrowym w jednym lub kilku z oferowanych przez Sprzedawcę formatów (m.in. plik PDF, MOBI, EPUB lub inne).

 

§2 POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa w szczególności:
 2. warunki, rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
 3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca;
 4. zasady składania zamówień oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym tj. naruszających powszechne
  i obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;
 7. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi;
 8. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę ramach Sklepu;
 9. umożliwienie Klientom składanie zamówień oraz zawieranie Umów;

 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień wymagane jest:
 1. posiadanie dostępu do urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartfon i inne) podłącznego do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza), wyposażonego w jedną z dostępnych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Google chrome i inne) obsługującą JavaScript, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) oraz zapisywanie plików cookies;
 2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  1. Sprzedawca nie gwarantuje, że korzystanie ze Sklepu będzie możliwe przy użyciu wszystkich przystosowanych do tego (aktualnie dostępnych na rynku) urządzeń końcowych, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych;
  2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych przy użyciu większości narzędzi, o których mowa w pkt. 2 powyżej;
  3. W trakcie korzystania ze Sklepu – dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych – w systemie teleinformatycznym Klienta mogą zostać zainstalowane niewielkie pliki cookies;
  4. Przeglądanie treści udostępnionych w ramach Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Umowy.

 

§4 ZAMÓWIENIA

 

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy:
 2. wybrać Książkę będącą przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup ebook” (lub podobnego);
 3. podać dane osobowe i adresowe umożliwiające realizację Umowy;
 4. wybrać formę płatności;
 5. potwierdzić zamówienie oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 6. Po opłaceniu zamówienia, link do pobrania Książki zostanie przesłany na adres email podany przez Klienta w ciągu 24 godzin. Link umożliwia pobranie Książki dwukrotnie, w dowolnym czasie.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy ze Sprzedawcą. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

 

§5 ATNOŚCI

 

 1. Złożone w Sklepie zamówienia Klient opłaca z góry za pośrednictwem jednej z wymienionych metod płatności: przelewem bankowym, kartą płatniczą, przy użyciu platformy płatniczej Przelewy24 lub PayPal (Regulamin świadczenia usług PayPal jest dostępny na stronie www.paypal.com). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych z wyżej wymienionych metod płatności (z uwagi na ich specyfikę) opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia;
 3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Książki, w tym zawierają podatek VAT. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Książkę oraz koszt jej dostarczenia Klientowi;
 4. Potwierdzając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) w szczególności umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (którą to treścią cyfrową jest Książka).
 2. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza, że został poinformowany, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, ze względu na okoliczności, o których mowa w § 6 pkt 2.

 

 

§7 REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje usług świadczonych przez Sprzedawcę powinny być składane w formie pisemnej na elektronicznej na adres: wbrzuchu@gmail.com. W treści reklamacji należy opisać przyczyny ją uzasadniające;
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od otrzymania jej przez Sprzedawcę;
 3. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

 

§8 ZASTRZEŻENIA

 

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Umowy;
 2. Umowy zawierane są w języku polskim;
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument;
 4. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w tym z z tytułu rękojmi za wady, jest wyłączona.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego;
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.